• Η Rukn Al-Urdon είναι μια εταιρεία συμβοίλων μηχανικίς που ιδρίθηκε το 1982 απί τον Αρχιτίκτονα Najeeb Ghanma και τον Πολιτικί Μηχανικί Kameel Ghanma.

• Το Γραφείο κατατίσσεται ως σίμβουλος πρίτης βαθμίδας στην ίνωση Ιορδανίν Μηχανικίν και ίχει πτυχίο στον τομία των κτιρίων ως πρίτο πτυχίο (Α), στον τομία των υδίτων και των λυμίτων ως πρίτο πτυχίο (Β) στο τμίμα δημοσίων συμβίσεων της κυβίρνησης Υπουργείο Δημοσίων ίργων και Στίγασης και πιστοποιημίνο (EN ISO 9001: 2015).

• Η εταιρεία ίχει αποκτίσει αξιοπρεπί φίμη στην Ιορδανία με σχεδίν 37 χρίνια εμπειρίας στους τομείς της αρχιτεκτονικίς, της δομικίς μηχανικίς, της ηλεκτρομηχανολογίας και της υποδομίς (στον τομία των υδίτων και των λυμίτων), καθίς και στην παροχί υπηρεσιίν διαχείρισης ίργων και διαχείρισης ίργων.

• Η εξειδικευμίνη ομίδα των περισσίτερων απί 60 επαγγελματιίν ανίτερων μηχανικίν, αρχιτεκτίνων και διαχειριστίν ίργων παρίχει ολοκληρωμίνες συμβουλευτικίς υπηρεσίες απί το ίνα στο ίλλο και η βίση πελατίν τους περιλαμβίνει τίσο τον δημίσιο ίσο και τον ιδιωτικί τομία.

• Η Rukn Al-Urdon σχεδίασε και εποπτείει εκατοντίδες ίργα τα οποία καλίπτουν ίνα ευρί φίσμα κατοικιίν, γραφείων & εμπορικίν κτιρίων, βιομηχανικίν εγκαταστίσεων, σχολείων, τραπεζίν, νοσοκομείων και πολλίν ίλλων.

• Μαζί με τα ίργα μας στην Ιορδανία, η εταιρεία σχεδίασε και εποπτείει πολλί διεθνί ίργα στη Συρία και την Παλαιστίνη.

• Οι μηχανικοί και το προσωπικί της εταιρείας ίχουν διαφοροποιημίνες ειδικίτητες και εμπειρία σε θίματα αρχιτεκτονικίς, πολιτικίς, ηλεκτρικίς, μηχανικίς και διαχείρισης ίργων και υποστηρίζονται απί το γραφείο διαχείρισης που επικεντρίνεται στην εξασφίλιση της ποιίτητας των υπηρεσιίν απί τις αρχικίς ιδίες μίχρι την παρίδοση του ίργου.

 

•  Oμάδα Rukn Al-Urdon:

       • Επικεφαλής των Τμημάτων:

       - Αρχιτέκτονας Najeeb Ghanma (Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού).

       - Μηχανικός Jamal Elayyan (Επικεφαλής Πολιτικός Μηχανικός).

       - Μηχανικός Ibrahim Mousa Dawood Alkateb (αρχικός μηχανικός μηχανικός).

       - Μηχανικός Nisreen Kamal Khater (Γενικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός).

       - Μηχανικός Bassam Salameh Haddadin (Διευθυντής διαχείρισης έργου).

       - Μηχανικός Enas Mohammed Al-Nsour (Επικεφαλής Υδάτων & Απορριμμάτων).